Menü
Your Cart

ÁSzF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek  

Panaszkezelés rendje

A jelen dokumentum tartalmazza a PENCZI Kft. (2092 Budakeszi, Batthyány utca 26.), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetésében levő, www.ezustpanda.hu címen elérhető „Ezüst Panda Online Érmebolt” (a továbbiakban Érmebolt) használatára, és az ott meghirdetett áruk megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban ÁSZF). Az ÁSZF meghatározza az érmebolt használata tárgyában, illetve az abból eredő szerződéses jogviszonyok tekintetében a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, és tájékoztatást ad a felhasználó törvények és egyéb jogszabályok által biztosított jogairól.

A felhasználó, aki az Érmeboltot látogatja, illetve ott vásárol (a továbbiakban Felhasználó), az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató 1993-ban alapított, azóta a fémiparban tevékenykedő társaság, amelynek adatai az alábbiak:

Név: PENCZI Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Batthyány utca 26.

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Pf. 103.

Email: ermek@ezustpanda.hu 

Telefonszám: +3630-8911113

Cégjegyzékszám: 13-09-201333

Adószám: 27046562-2-13

Közösségi adószám: HU27046562

Statisztikai jelzőszám: 27046562-2-13-113-13

Ügyvezető, tulajdonos: Keszthelyi István külkereskedelmi szakközgazdász

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság nyilvántartási szám: 6025 (bejelentés: 2009.03.18.)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-77368/2014

Tárhelyszolgáltatónk adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefon: +36/24/886-491 

Fax :    +36/24/998-626

Fontos tudnivaló:

Az Érmebolt webáruházként működik, a Szolgáltató székhelyén ügyfeleket nem tudunk fogadni, ott termékeket nem tárolunk. A termékek banki értéktárból kerülnek feladásra.

Az Érmebolt termékköre

Az Érmebolt nemesfém érméket, és befektetési termékeket értékesít, minden esetben megadva a termék alábbi adatait:

Anyag

Tömeg

Finomsági fok (xxx/1000)

Méretek

Névérték (amennyiben van)

Gyártó

Kibocsátás éve (amennyiben ismert)

Kiadott darabszám (amennyiben ismert)

Tanúsítvány, verdei díszcsomagolás rendelkezésre állása.

Termék bruttó és nettó ára.

>A napi tőzsdei áringadozástól függő árú termékek egy része nulla (0) értékkel jelölt, ezekre a Felhasználó kérésére ajánlatot adunk.

A termékek adatlapján fotók is találhatók, ezek közül az ezustpanda.hu logóval ellátottak saját készítésűek, egyéb esetben a verdék által rendelkezésünkre bocsátott képek. A képek nem mindig az eladásra kínált adott konkrét termékről készültek, de minden esetben azzal pontosan megegyező terméket ábrázolnak.

A megrendelés módja

Az Érmebolt webáruház jellegű, lehetőség van regisztrációra. Vásárolni lehetséges a termék kosárba tételével, és a megrendelésnek a webáruház rendszerén keresztül történő leadásával, valamint az ermek@ezustpanda.hu email címen történő megrendeléssel is.

>A Szolgáltató a megrendelést 48 órán belül emailben visszaigazolja, a pontos végösszeggel, a szállítási határidővel, és a szállítási költséggel, és az átutalási információkkal együtt. Amennyiben a Felhasználó az árat elfogadja, létrejön a távollevő felek közötti szerződés. A visszaigazolt végösszegen kívül a Felhasználónak a megrendeléssel kapcsolatban más költsége nem merülhet fel, leszámítva az átutalás bankköltségét.  

Postával vagy futárszolgálattal történő szállítás esetén fizetési módként a Szolgáltató kizárólag előre történő átutalást vállal, a Felhasználó kérésére utánvéttel a Szolgáltató csak saját egyedi elbírálása alapján vállal szállítást.

A postai szállítás tértivevényes ajánlott küldeményként történik.

Garanciális feltételek

A Szolgáltató határidő nélkül szavatolja az általa eladott termék eredetiségét, és nemesfémtartalmát.

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállási/Felmondási jog

Különleges jogszabályi rendelkezés:

A 45/2014. Korm. rendelet a vonatkozó EU-irányelvnek megfelelően korlátozza a piaci áringadozásnak kitett termékekre (így a nemesfém befektetési termékekre) vonatkozó elállási jogot. 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti (14 napon belüli elállási) jogát

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a feljebb található elektronikus vagy postai címünkre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékletben található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, a Felhasználó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszkezelés rendje

A Szolgáltató a fenti elérhetőségeire érkezett minden panaszt 3 munkanapon belül kivizsgál, és a megoldásra javaslatot tesz írásban a Felhasználó felé. Ha a Felhasználó nem fogadja el a javasolt megoldást, a Szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki, amelyben mindkét fél álláspontja szerepel. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Szolgáltató elküldi a Felhasználónak.

Észrevételét, panaszát kérjük először nekünk jelezze, azt azonnal kivizsgáljuk, és megválaszoljuk:

PENCZI Kft.

2092 Budakeszi, Pf. 103.

ermek@ezustpanda.hu

Telefon: +36 30 8911113

Panasszal az alábbi helyeken élhet:

Az Ön lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  Telefon: 06-76-501-500     Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefon: 0672-507-154 Fax: 0672-507-152  E-mail:bekelteto@pbkik.hu  Web: www.pbkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefon: 06-66-324-976  Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím:  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.    Telefon: 06-46-501-091, 501-870   Fax: 06-46-501-099

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131      Fax: 06-1-488-2186    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.  Telefon: 06-62-554-250/118      Fax: 06-62-426-149 E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323     Fax: 06-22-510-312      E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület     Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon:  06-96-520-217        Fax: 06-96-520-218     E-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745    Fax: 06-52-500-720 E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.  Telefon: 06-36-429-612/122       Fax: 06-36-323-615

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület     Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.  Telefon:  20/373-2570      E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület        Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  Telefon: 06-34-513-027 Fax: 06-34-316-259 Email: kemkik@kemkik.hu Web: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület         Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A Telefon: 06-32-520-860    Fax: 06-32-520-862  E-mail: nkik@nkik.hu     Web: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület    Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81  Telefon: 06-1-269-0703    Fax: 06-1-269-0703

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.  Telefon:  06-82-501-000  Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület   Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544  Fax: 06-42-311-750    E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület   Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefon: 06-74-411-661  Fax: 06-74-411-456   E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefon:  06-94-312-356  Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150   E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.  Telefon: 06-92-550-513 Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Cégünk székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnál, illetve jegyzőnél:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

1088 Budapest, József krt. 6.  email: fogyved.2.fok@pest.gov.hu Telefon: +36-1-236-3937

Budakeszi Város Jegyzője: dr. Szelenczy Gabriella
Telefonszám: 0623/535-710/0/181
Faxszám: 0623/535-725
Email cím: jegyzo@budakeszi.hu

Európai Fogyasztói Központnál:

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.   E-mail: info@magyarefk.hu    Telefon: +36-1-459-48-32

 

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

PENCZI Kft.

2092 Budakeszi, Pf. 103.

vagy:

ermek@ezustpanda.hu

>Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatvédelmi nyilatkozat.